آزادی،انتظار و آموزه مهدویت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 18 - 36 دقیقه)

پرسش مقاله حاضر این است که آیا آزادی و اختیار آدمی در تأسیس‏ دولت مهدوی نقشی دارد؟نویسنده این ادعا را مطرح می‏کند و مستدل ساخته است که آنچه آموزه مهدویت و آینده تاریخ را می‏سازد همانا اختیار و آزادی آدمی است آینده تاریخ رو به تکامل‏ و آزادی افزون انسان حرکت می‏کند و هر لحظه‏لحظه آن سرشار...

ادامه مطلب...

مدعیان مهدویت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 6 - 11 دقیقه)

ذکر احوال تاریخی مدعیان مهدویت 
چنانکه در مقالهء کذشته با دلیل عقلی ثابت کردیم که‏ برای نسل آیندهء بشری در قرون مستقبله یک هادی کبیر و مصلح‏ کل عقلا لازم است که برای اصلاحح هیئت اجتماعیه بشری از پس پردهء غیبی ظهور کرده مفسدین عالم بشریت را از صفحهء خاک انداخته یک بیرقی بنام عدالت در مرکز عالم...

ادامه مطلب...