تاریخ و عقاید فرقه هاى خوارج

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 37 - 73 دقیقه)

اصل مقاله

«خوارج به سبب جهل شان بر خود تنگ گرفتند. دین فراخ تر از آن است که آنان فکر مى کنند».[1] امام باقر(ع)

 اشاره

آنچه نویسنده را بر آن داشت تا درباره فرقه هاى خوارج (غیر از اباضیه)[2] دست به قلم گرفته و گزارشى دقیق را از تاریخ و عقاید آنان به رشته تحریر در آورد، نبودِ متنى جامع و علمى...

ادامه مطلب...

Publish modules to the "offcanvs" position.