تبیینی از چیستی فرا آگاهی در فرآیند وحی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

165c

چکیده

فرا آگاهی سهم وسیعی از پژوهشهای موجود در علم فرا راوانشناسی را در دو قرن اخیر به خود اختصاص داده است. فراآگاهی زمانی رخ می دهد که پیزی بی آنکه منشا توضیح پذیری داشته باشد، به ذهن راه می یابد و نشانه های ظاهری و فیزیکی از خود بر جای می گذارد و دست یازی به این آگاهی کیهانی درهای عظیمی از معرفت را به روی انسان باز خواهد کرد.

 

 

مشاهده اصل مقاله

نویسندگان:

پگاه محمودی

ملک محمد فرخ زاد


چاپ   ایمیل