بررسی زمینه های یکسان انگاری وحی و تجربه دینی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

357b

چکیده

یکی از مباحثی که در فلسفه دین و کلام جدید وجود دارد مسئله وحی و تجزبه دینی است. بحث در این است کهآیا وحی الهی و تجربه دینی که در مغرب زمین مطرح شده یکی بوده و کاملا بر یکدیگر منطبق هستند یا این که خیر، این ها دو مقوله جدا از هم می باشند؟

در این مقاله ضمن ذکر عوامل و زمینه های پیدایش چنین نظریه ای به بیان معانی وحی در کلام ئاسلامی و مسیحیت و ماهیت تجربه دینی و ارائه برخی نظریات مطرح در هر مورد، به تبیین تفاوت های وحی با تجربه دینی پرداخته شده است، این نظریه از دو زاویه به درون دینی و برون دینی به نقد کشیده شده و اثبات می شود که این تئوری نه تنها ارزش معرفتی نداشته بلکه هیچ انطباقی با وحی الهی ندارد و صرفا نظریه ای است برای برون رفت از چالش موجود بین آموزه های کتاب مقدس و فهمی که نسل نو و روشنفکران از آن دارند.

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسنده:

کمال نادری


چاپ   ایمیل