مباني فهم و استنباط معاني باطن قرآن كريم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

301c

چكيده

اهميت بحث باطن قرآن از آن جهت است كه اولاً بخشي از معاني و معارف قرآن مربوط به باطن آيات است و ثانياً جاودانگي قرآن ارتباط وثيقي با باطن قرآن دارد. موضوع بـاطن قـرآن، از زواياي مختلفي قابل بررسي است ؛ اما از مهمترين مباحث آن شناخت مباني فهـم و اسـتنباط بـاطن قرآن است كه اين امر، نه تنها در شناخت گستره و مراتب بطون قرآن مـؤثر اسـت، بلكـه در آگـاه شدن به روش صحيح تفسير قرآن و برخورد صحيح با روايات تفسيري، نقـش مهمـي را ايفـا مـي - نمايد. دانشمندان حوزههاي مختلف علوم اسلامي در ادوار مختلف، تعاريف مختلفي از باطن قرآن ارائه دادهاند اما از احاديث برميآيد كه باطن قرآن، معاني و مصاديق پنهان و ناآشكار آيات اسـت و نيز معارفي است كه در بدو امر از آيات برداشت نميشود. نوشتار حاضر بر آن اسـت كـه مبـاني فهم باطن قرآن را مورد كنكاش قرار دهد. از اين تحقيق حاصل ميگردد كه مهمترين مباني فهم و استنباط باطن قرآن عبارتند از: وجود مناسبت ميان معاني باطن و ظاهر آيات، نسبي بودن فهم باطن قرآن براي مخاطبان آن، و علم معصومان (ع) به همه ي بواطن قرآن.

 

مشاهده اصل مقاله

نویسندگان:

1 محمود قيومزاده

2 قاسم فائز

3 عباس خبيري


چاپ   ایمیل