قرآن و حجيت عمل صحابه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

300c

چكيده

علم كلام در جهان اسلام به شاخه ها ي مختلف ي منشـعب شـده اسـت كـه كلـ ي و مهـم ينتر شعبه آن تقسم آن به علم كلام امام يه و اهل سنت اسـت كـه در آمـوزه هـا ي مختلـف كلام با ي يكديگر افتراق و قرابت دارند. يكي از علل ا ين اختلاف بـه اخـتلاف در منـابع بـر يم گردد «. حج يت عمل صحابه» يكي از منابع كلام اهـل سـنت اسـت كـه آن را بـه عنـوان يك منبع معتبر د يتلق يني نموده و اعتبار آن را به آيـات متعـدد ي اسـتناد مـ ي كننـد . كـلام اماميه با ادله مختلف اعتبار ا ين منبع را بر نتافته است. در ا ين مقالـه بعـد از گـزارش د يـدگاه اشاعره در اعتبار منبع فوق و نقل استدلالشان در استناد به آيات، ضعف استناد آنـان از منظـر خود آ يات روشن خواهد شد .

 

مشاهده اصل مقاله

نویسنده:

محمد حسن قدردان قراملكي


چاپ   ایمیل