انديشه سازي فلاسفه اسلامي در پرتو تعاليم وحياني

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

302c

چكيده

قرآن كريم مهمترين عامل شكل گيري فرهنگ و تمدن اسـلامي بـوده بـه طـوري كـه ميتوان ادعا كرد اكثر پژوهشها و تلاشها در حوزه انديشه اسـلامي از علـم صـرف و نحـو در ادبيات عرب تا فقه و اصول و كلام و فلسفه و عرفـان بـر محـور آيـات الهـي شـكل گرفتـه است. به عنوان مثال فلسفه كه در اصل از سرزمين يونان وارد جهان اسـلام شـد تحـت تـأثير آيات الهي قرآن و توسط انديشمندان اسلامي هـويتي اسـلامي يافـت و تحـت تـأثير همـين تعاليم قرآني بود كه واژه هاي يوناني « فلسفه» و «فيلسـوف » بوسـيله حكمـاء اسـلامي بـه دو واژه «حكمت» و «حكيم» تبديل گرديد. از جايي كه حكماء اسلامي معـارف فلسـفي يونـان را كارآمــد مــي دانســتند و معتقــد بودنــد همبســتگي و پيونــد معــارف قرآنــي و دينــي بــا دستĤوردهاي عقلي فلسفه يونان در رشد و تعالي جامعه اسلامي تأثيري ژرف خواهد داشـت به تطبيق مطالب فلسفه يونان با معارف ديـن اسـلام روي آورده و توانسـتند فلسـفه را بـومي سازي كنند

 

مشاهده اصل مقاله

نویسنده

داود محمدياني


چاپ   ایمیل