تقابل رویکرد سیاسی مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی در ماجرای حکمیت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 33 دقیقه)

چکیده
مالک اشتر نخعی و اشعث بن قیس کندی دو شخصیت مؤثر در حوادث دوران خلافت علی (ع) بودند که در میان کوفیان ابهت زیادی داشتند؛ اما نفوذ آن دو همیشه یکسان نبود. جایگاه و نفوذ این دو سردار در حادثه مهم حکمیت به مقابله آنها با یکدیگر منجر شد. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که کاهش یا...

ادامه مطلب...

نقش اخلاق فردی امام علی (ع) در حكومت

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 14 - 28 دقیقه)

چكیده:
مساله ضرورت وجود حكومت در جامعه بشری كه موجب جمع متفرقات، تنظیم امور فردی و اجتماعی، بیان و اجرای حدود و حقوق، تامین عزت و حفظ موجودیت و صیانت آزادی و استقلال مردم و اجرای وظایف مردم در برابر خود و دیگران می گردد، از امور بدیهی و مسائل ضروری جامعه انسانی است؛حكومت برای تحقق اهداف آرمان خود به...

ادامه مطلب...

بازشناسی تشیع و هویت ایرانی در اندیشه فرهیختگان ایرانی پیش از سقوط خلافت عباسی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 41 دقیقه)


چکیده
فتوحات اعراب موجب تغییر و تحول گسترده‌ای در حیات مادی و معنوی ایرانیان، به‌ویژه دگرگونی در برخی مؤلفه‌های سازنده هویت ایرانی شد. پیامد این رویداد ازبین‌رفتن برخی عناصر سازنده هویت همچون سرزمین و دولت، و تغییر برخی عناصر مانند دین، در برابر قابلیت‌های برتر دین جدید بود. در مواجهه با چنین...

ادامه مطلب...

بایستنی هایی در آیین زمامداری

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 19 - 37 دقیقه)

چاپلوسان

تشكیل مدینه فاضله انسانی و رسیدن به جامعه مدنی به مفهوم واقعی كلمه (1)، تحقق دولت كریمه (2) و نیل به حكومت صالحان، كه یك نوید قرآنی است (3) ، آرزوی همه انسان های مومن، آرمان خواه و آزاده است و دست یافتن به چنین آرمانی بس والا، همت های بلند، اندیشه هایی ژرف و قامت هایی نستوه می طلبد.

یكی از رهیافت...

ادامه مطلب...

چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 42 دقیقه)

چکیده
بررسی تاریخ تحولات دولت صفویه از مباحث مهم و مطرح در تاریخ تحولات ایران است. عده‌ای صوفی‌منش و قزلباش در تاریخ این مرزوبوم مجال ظهور و بروز پیدا کردند و حکومتی را بنیان نهادند که فقهای شیعه در اصل تأسیس آن نقشی نداشتند. با این همه درگذر زمان فقیهان شیعی نقش‌های کلیدی را به عهده گرفتند و...

ادامه مطلب...

حكومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 82 - 164 دقیقه)

پیش گفتار

بی گمان حكومت علوی یك استثنا در تاریخ است و می توان آن را وحید و منحصر به فرد دانست و از نقطه های عطف تاریخ به شمار آورد. گواه این حقیقت هم، توجه گسترده و فراوانی است كه اندیشمندان و فرزانگان بشریت اعم از شیعه یا سنّی و حتی افراد بیرون از اسلام به این دولت كوتاه عمر ولی سرنوشت ساز مبذول...

ادامه مطلب...

شیوه مدیریت حضرت علی (ع) در جامعه اسلامی عصر خلفا

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 13 - 26 دقیقه)

چکیده
مهم‌ترین دغدغۀ امامان شیعه (ع) در طول تاریخ دین اسلام، حفظ این دین بوده است. آنها در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکردند. از جمله حضرت علی (ع) که تمام تلاش خود را برای حفظ اسلام به کار بست و در این راه، حتی از حق مسلم حکومت خویش گذشت؛ تا آنجا که حتی پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، با وجود اینکه خلفا...

ادامه مطلب...

كاركردهای عدالت در حوزه سیاست از دیدگاه امام علی (ع)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 34 دقیقه)

مقدمه
بدون تردید، درك اهمیت هر پدیده، میزان تلاش برای شناخت آن را افزایش می‎دهد. هر چه یك پدیده برای بشر مهمتر باشد، در جهت شناخت و رسیدن به آن بیشتر می‎كوشد. عدالت نیز كه از مفاهیم ناشناخته بشری است و علی‎رغم تلاشهای تاریخی و مستمر برای شناخت آن، نتیجه قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده است،...

ادامه مطلب...

تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 23 - 46 دقیقه)

چکیده
مؤلفه‌های گوناگونی در شکل‌گیری تاریخ اجتماعی هر ملت یا پیروان هر مذهبی مؤثر است. بررسی همه‌جانبه تاریخ اجتماعی هر ملتی، نیازمند توجه به تمامی علل و عواملی است که در فرآیند شکل‌گیری تاریخ اجتماعی آنها دخالت دارد. از جمله این علل و عوامل، توجه به کارکردهای دین و مذهب است که از مؤلفه‌های...

ادامه مطلب...

خدمت رسانی در سیره و گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 16 - 31 دقیقه)

مقصود از «الگو» و «اسوه» پذیری حالتی است كه انسان به هنگام پی روی از غیر خود پیدا می كند. فردی كه از او پی روی می شود، ممكن است اسوه نیك یا بد باشد. در قرآن كریم، گاه به صراحت و گاه بدون تصریح، به پی روی از كسی سفارش می كند. از جمله حضرت ابراهیم علیه السلام الگو معرفی شده است: «قد كانت لكم اسوة حسنه...

ادامه مطلب...