کعبه و مدینة النبی از نگاه دینی شاعرا معاصر عرب

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

305

چکیده

کعبه و مدینه النبی ، در شعر معاصر عربی مورد اهتمام بوده و شاعران با به کارگیری مفاهیم محتلف درصدد تبیین جایگاه حرمی شریفین به عنوان رمز وحدت و مقاومت، برآمده اند. توجه به میراث دینی ، تاریخی از جمله منابع پژوهشی اصیل است که شاعران معاصر عرب در آثار خود بدان تمسک جسته اند که هدف جملگی انتقا مفاهیم به معناب واقعی و الگو چذیری و پندگیری خویش و مخاطبان است

 

تاریخمشاهده اصل مقاله

 

نویسندگان

جعفر صدری فیروز حریرچی


چاپ   ایمیل