مقارنه درروایات منع تفکر در ذات خدا با روایات وصول به حق از طریق تفکر در ذات خدا

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

298c

چکیده:

در بررسی روایات دلالت کننده بر منع تفکـر در ذات بـاری تعالی میبینیم که معصومین علیهم السلام در بیانات مختلف خود مسلمانان را از تفکر در ذات حضرت حق منع میکنند تـا مسلمانان در زمرۀ تباه شدگان نباشند . از طرفی میبینـیم دربسیاری از روایات اسلامی به مطالعه دربـارۀ ذات پـاک خداوند متعال و اینکه از خود او باید به او رسید تاکیـد شده است و آیات بسیاری از قرآن کریم بر ایـن مطلـب صـحه گذشته و آن را تاکید میکنـد . از طـرف دیگـر بـه اصـل توحید بر اساس معارف دینی و عقلـی تنـها از طریـق تفکر می توان رسید.این تامل بر آن است تـا تعـارض ظاهری بین روایات ی از تفکـر در ذات الهـی را بـا روایاتی که دلالت دارنـد بـر اینکـه بایـد از خـود خداونــد بــه او رســید ، توضــیح داده و مرتفــع نماید.مهمترین پرسشی که در این مبحث مطـرح مـی شـود این است که آیا می شود در ذات خداوند متعال تفکـر نمود ؟

 

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسندگان:

سید محمد نوراللهی 

سید حسن میرنوراللهی


چاپ   ایمیل