بررسی انتقادی دیدگاه غیاث الدین منصور دشتکی در معاد جسمانی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

342b

چکیده

غیاث الدین منصور دشتکی از فلاسفة قرن نهم و دهم، نخستین فیلسوفی است که ادعای برهان عقلی بر معاد جسمانی با بدن عنصری کرده است. وی از دو راه عقلی و نقلی به اثبات معاد جسم عنصری می پردازد. در این گفتار در پی بررسی استدلال های غیاث الدین در اثبات معاد جسم عنصری هستیم. برهان عقلی وی مبتنی بر بقای تعلق نفس به بدن پس از مرگ است که مورد نقد صدرالمتألهین واقع شده است؛ و مدعای وی بر بازگشت نفس به بدن عنصری دنیوی، پس از شکل گیری مزاج کامل در قیامت است، که مورد نقد آقاعلی مدرس قرار گرفته است. تمسک وی به آیات برای اثبات جسم عنصری نیز خالی از اشکال نیست. با نقد و بررسی دیدگاه وی به این نتیجه رسیدیم که برهان عقلی و نقلی وی در اثبات معاد جسم عنصری ناتمام است.

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسندگان: عسکری سلیمانی امیری سید محمدرضا مدرسی

منبع: معرفت کلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 18)


چاپ   ایمیل