روش شناسي رويکرد امام علي(ع) در طرح گفتمان غدير خم

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 - 2 دقیقه)

38b

چکیده

واقعه غديرخم مورد تاييد کامل منابع شيعه و بسياري از منابع اهل سنت است. پس از ماجراي سقيفه اين امر الهي مورد چالش و بي توجهي واقع گرديد. با توجه به حاکميت فضاي خفقان آميز، از آن پس مسئوليت ابلاغ غدير و نشر آگاهي در مورد جايگاه امامت بر دوش امام علي× قرار گرفت. اين مقاله درصدد است تا چگونگي پرداختن حضرت به موضوع غدير و شيوه ورود ايشان به اين موضوع و پرسش هاي پيراموني آن پاسخ دهد. يافته هاي پژوهش بيانگر اهميت غدير از نظر امام× است و اينکه آن حضرت آگاهي بخشي به اقشار مختلف را در خصوص اين موضوع ضرورتي انکارناپذير دانسته و براي اطمينان آنان از استدلال هاي مختلف استفاده نمود. طرح گفتمان اسلام در ماجراي غدير توسط آن حضرت در اشکال گوناگون و بر پايه احقاق حق خود مطرح و پيگيري گرديد. ثبات قدم در پيگيري اين حق الهي به روش هاي گوناگون انجام پذيرفت. از رحلت پيامبر| تا خلافت امام با توجه به فضاي بسته موجود بيشتر فعاليتشان در اندک فرصت هاي ممکن در شکل طرح موضوع غدير و يادآوري آن به خلفا و برخي از خواص بود. پس از آن با آغاز خلافت چندساله ايشان و امکان دسترسي آزاد به اقشاري از جامعه، حضرت براي آگاهي نومسلمانان و نسل جديد و يادآوري به سابقان بارها غدير را در محافل عمومي و با گواهي شاهدان در غدير مطرح نمود.

 

 

مشاهده اصل مقاله

 

 

 

نویسندگان: شاهرخي سيدعلاالدين*

آدرس: * دانشگاه لرستان

 


چاپ   ایمیل