پژوهشي درباره دو زيارت ناحيه و زيارت رجبيه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

224c

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی سندی و محتوایی سه زیارت از زیارات مربوط به امام حسین(ع) یعنی دو زیارت ناحیه و زیارت رجبیه می پردازد و پس از معرفی اجمالی کهن ترین مصادر گزارش کننده آن زیارت، ابتدا به نقد و بررسی سندی هر یک و سپس در ادامه به بررسی محتوایی آن ها می پردازد و در پایان به این نتیجه رهنمون می سازد که اگرچه زیارات یاد شده از اعتبار سندی و محتوایی لازم جهت اثبات صدور آن ها از معصوم برخوردار نیست، اما به عنوان متونی که از سده ششم و هفتم برجای مانده است، قابل اعتنا و توجه است.

 

مشاهده اصل مقاله

 

نویسنده

 رنجبر محس


چاپ   ایمیل