«مجوس» در روایات اسلامی

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

 145c

چکیده

واژۀ «مجوس» فقط یک بار در قرآن به کار رفته (حج: 17) بی‌آنکه تعریف و توضیحی از آن آمده باشد و این موجب ابهام و اجمال و پیش‌کشیدن مسائلی از قبیل چیستی آیین مجوس و نیز کیستی پیامبر آنان شده است. روایات تفسیری قرآن کریم، که تالی تلو و مبیّن قرآن است و در منابع فریقین گرد آمده، غالباً در چنین مواقعی می‌تواند دست‌کم برخی ابهامات را برطرف، و به روشن‌شدن پاسخِ مسئله کمک کند. در این مقاله می‌کوشیم واژه یا اصطلاح «مجوس» را از منظر روایات تفسیری بررسی کنیم. روایات را در دو دسته روایات شیعه

پرسش و پاسخ (وحدت اسلامی)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

آن چه پیش رو دارید، بخشی از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون وحدت اسلامی است که توسط محققان ارجمند و صاحبان اندیشه و قلم پاسخ دهی شده است.

 

پرسش و پاسخ (امام علی«ع»)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

آن چه پیش رو دارید، بخشی از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون امام علی (ع) است که توسط محققان ارجمند و صاحبان اندیشه و قلم پاسخ دهی شده است.

پرسش و پاسخ (حضرت زهرا«س»)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

آن چه پیش رو دارید، بخشی از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون حضرت زهرا(س) است که توسط محققان ارجمند و صاحبان اندیشه و قلم پاسخ دهی شده است.

پرسش و پاسخ (عزاداری)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

آن چه پیش رو دارید، بخشی از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون عزاداری است که توسط محققان ارجمند و صاحبان اندیشه و قلم پاسخ دهی شده است.

پاسخ به شبهات (خداشناسی)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

آن چه پیش رو دارید، بخشی از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون خداشناسی است که توسط محققان ارجمند و صاحبان اندیشه و قلم پاسخ دهی شده است.

پرسش و پاسخ (اخلاق بندگی)

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 1 دقیقه)

آن چه پیش رو دارید، بخشی از پرسش ها و پاسخ های دانشجویی پیرامون اخلاق بندگی است که توسط محققان ارجمند و صاحبان اندیشه و قلم پاسخ دهی شده است.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.